dimecres, 11 d’octubre de 2017

La musa dels nois, 3. Versió catalana d'Àngel Carbonell

3, Estrató de Sardes


Els apèndixs dels xicots, estimat Diodor, poden ser
  de tres tipus; aprèn quin nom reben.
Si encara té la punta intacta, en pots dir ocellet; el pardal
  és el que ha començat a embravir-se;
l’esparver és el que ja replica l’envestida de la mà.
  Si està més format, ja saps com dir-ne.

Τ ῶ ν παίδὼν, Διόδὼρε, ταὸ πρὸσθέματ  ̓ ε ἰ ς τρία
  πίπτεισχήματα, και ὸ τὸύτὼν μάνθαν  ̓ ἐ πὼνυμίας.
Τηὸν ἔ τι μεὸν γαὸρ ἄ θικτὸν ἀ κμηὸν λάλὸυ ὀ νόμαζε,
  κὼκκὼὸ τηὸν φυσ ᾶ ν ἄ ρτι καταρχὸμένην ·
τηὸν δ  ̓ ἤ δη πρὸὸς χε ῖ ρα σαλευὸμένην, (λέγε) σαύραν ·
  τηὸν δεὸ τελειὸτέρην, ὸ ἶ δας ἃ χρή σε καλε ῖ ν.


2 comentaris: